Контроль якості

Сучасна система управління якістю

Стабільно висока якість та безпека продукції компанії FED забезпечені функціонуванням сучасної системи управління якістю. Система управління якістю впроваджена на підприємстві в 2014 році, постійно розвивається і стала невід'ємною частиною як стратегічного так і оперативного управління підприємства на всіх рівнях.

Відповідність системи управління якістю сучасним вимогам встановлено результатами аудитів Замовників, Державною авіаційною службою України (ДАСУ), Управлінням регулювання діяльності державної авіації України (УРДДАУ), Bureau Veritas Certification Ukraine і підтверджено відповідними сертифікатами. Система управління якістю націлена на безумовне виконання вимог Замовників та попередження можливості появи невідповідностей.

Відмінною рисою компанії FED є унікальний підхід до роботи з Замовниками. Компанія надає Замовникам можливість здійснювати контроль за виконанням замовлення і вносити корективи, що відповідають вимогам сучасного аерокосмічного ринку.

Налагоджена взаємодія процесів системи і підрозділів компанії FED, наявність сучасної матеріальної бази, передових технологій, кваліфікованого і добре мотивованого персоналу, відповідність виробничих процесів вимогам авіаційного законодавства забезпечують якість продукції, що відповідає вимогам Замовників.

Компанія FED інформує Замовників про всі етапи виробництва продукції, що сприяє підвищенню їх задоволеності, а також знижує ризики Замовників і дає компанії переваги на аерокосмічному ринку.

Подальшою розробкою, управлінням і вдосконаленням системи управління якістю компанії FED керує заступник Голови правління з управління якістю та сертифікації, якому підпорядковані:
- Відділ внутрішніх аудитів;
- Управління технічного контролю;
- Служба якості та сертифікації;
- Управління головного метролога.

Система внутрішніх аудитів, моніторинг та оцінка ризиків забезпечують своєчасне реагування на можливість появи відхилення на всіх етапах виробництва продукції з метою їх запобігання.

Основним завданням Управління технічного контролю є запобігання випуску підприємством продукції, що не відповідає вимогам Замовників та технічної документації, а також зміцнення виробничої дисципліни та підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції, що випускається.

Служба  якості та сертифікації забезпечує підтримку і постійне вдосконалення системи управління якістю, яка відповідає національним, європейським, міжнародним стандартам та авіаційним правилам України  з метою підвищення ефективності загального управління, що забезпечує конкурентоспроможність в аерокосмічній галузі. Здійснює взаємодію з компетентними органами з сертифікації з усіх аспектів схвалення виробів, що розробляються компанією,  контроль за реалізацією в конструкції і характеристиках виробів вимог норм льотної придатності і охорони навколишнього середовища. Забезпечує організацію, методичне керівництво, координацію та контроль за роботами по забезпеченню надійності виробів, що розробляються.

Управління головного метролога на підприємстві несе відповідальність за забезпечення єдності вимірювань при розробці, виробництві, технічному обслуговуванні і випробуваннях продукції, що випускається компанією. Метрологічне підтвердження (калібрування / верифікація) вимірювального обладнання проводиться лабораторією калібрування засобів вимірювальної техніки   підприємства, яка уповноважена Центральним управлінням метрології та стандартизації Збройних Сил України на повірку засобів вимірювальної техніки, в тому числі на виконання метрологічних робіт у сфері оборони.

Функціонування системи управління якістю забезпечує здатність підприємства виконувати всі вимоги Замовників, стабільно проектувати, розробляти, виготовляти, поставляти продукцію і надавати послуги з технічного обслуговування продукції, дотримуючись законодавчих і нормативних вимог.Вимірювальна група обладнання

На підприємстві використовується ультрасучасне вимірювальне обладнання. Контроль виготовлення деталей відбувається на всіх етапах, починаючи від перевірки матеріалу при надходженні його на підприємство і закінчуючи контролем якості упакування готових виробів.

На вхідному контролі хімічний склад матеріалу перевіряється спектральним аналізом за допомогою установки SpectrolabLavm і механічних властивостей - за допомогою установки INSTRON.


INSTRON

Для контролю деталей різних форм і конфігурацій з високими вимогами точності розмірів і допусків форм крім універсальних вимірювальних пристроїв використовується таке прецизійне обладнання, як: HOMMEL-ETAMIC, MarhGMX, Jenoptik, Wenzel, MarhVision, точність якого досягає 0,01 мкм.JenoptikWenzel